قوانین و مقررات

احتراما اجناس خریداری شده از اَدورا، طبق شرایط زیر قابل تعویض می باشد:

اجناس خریداری شده باید شرایط اولیه زمان خرید را دارا بوده و برچسب اصلی ( اتیکت )

کالا را به همراه داشته باشد. اجناس فروخته شده در زمان غیر حراج تا 7 روز و در

زمان حراج تا 4 روز قابل تعویض با کالای هم قیمت یا بالاتر می باشد.

مدت زمان استفاده از اعتبار اخذ شده 2 ماه می باشد.